چاپ را به اصطلاح انتقال مطالب در قالب تصاویر ، نوشته ، اعداد و رقم به مخاطبین خود برای انتقال اطلاعات می باشد. که این مطالب برروی یک فرمی در تیراژ بالا صورت می گیرد.

معنای اصلی خود لغت چاپخانه محلی که در آن چاپ و متون نوشتاری اتفاق می افتد. به نوع ساده تر چاپخانه یک کارگاه و یا یک مجتمعی می باشد که از عهده خدمات چاپی و نوشتاری انجام بشود یا به عبارت دیگر محلی که خدمات چاپی مانند چاپ کارت ویزیت، تراکت، بروشور، سربرگ، فاکتور، ساخت و چاپ پاکت و بگهای دستی و … در آن انجام بشود.
امروز صنعت چاپ بعنوان یک ابزار کلیدی و کاربردی برای نشر و توسعه امور نوشتاری هر حکومت محسوب می شود و ضرورت وجودی این موضوع برای همگان واضح است.